Mạch Đèn Trợ Sáng

MạchGiáLắp được choCông tắc
1. Ver 1 Kéo Bình 250.000  Tun, L1, L4X, Kenzo…On/Off 
2. Ver 2 350.000Tun, TunX5, L1, L4X, Kenzo…On/Off Passing 
3. Passing 2S450.000 Tun, L1, L4X, Kenzo…xPassing  
4. Auto Passing 450.000 Tun, L1, L4X, Kenzo…xPassing 
5. Passing SH 650.000 Tun, L1, L4X, Kenzo…xCông tắc SH 
6. Passing R15V3 / Ex 2019
 (Yamaha) 
650.000 Tun, L1, L4X, Kenzo…xNút Passing
rời trên cùm 
7. Passing GSX (Suzuki)  650.000 Tun, L1, L4X, Kenzo…xNút Passing
rời trên cùm 
8. Bi Cầu Ver 2 450.000 Đèn bi cầu, Tun X4On/off Passing  
9. Bi Cầu Passing SH650.000 Đèn bi cầu xCông tắc SH
10. Ver 3 (Tùy xe)350.000Tun, L1, L4X, Kenzo…xCông tắc SH